היטל סלילה ופיתוח

הרשות המקומית מוסמכת להטיל ולגבות היטלי פיתוח שתכליתם להשתתף במימון התקנה ורכישה של מערכת התשתיות העירוניות שבתחומה (להבדיל מתחזוקה שוטפת אשר ממומנת בכספי הארנונה), המוטלים מכוח חוקי העזר העירוניים, בתנאים ובתעריפים המשתנים מרשות אחת למשנה והם נקבעים בהסתמך על תחשיב כלכלי שנערך עבור אותה רשות מקומית בהתחשב בעלויות הקמת התשתית הנדרשת ממנה אל מול פוטנציאל הגביה.

ישנם מספר סוגים של היטלי פיתוח:

  • היטלי סלילת כבישים ומדרכות.
  • היטלי תיעול שנועדו למימון הנחת תשתיות ניקוז מי גשמים.
  • היטלי שצ"פ שנועדו למימון פיתוח שטחים ציבוריים.
  • היטל הנחת צנרת מים.
  • היטלי ביוב שנועדו למימון התקנת תשתיות ביוב עירוניות.


ברשויות בהן הוקם תאגיד למים וביוב הועברה האחריות לטיפול במשק המים והביוב לתאגיד מים וביוב. התאגיד גובה "דמי הקמה" אשר למעשה החליפו את היטלי המים והביוב ונועדו לאותה המטרה – הקמת תשתית המים והביוב. תעריף דמי ההקמה, בשונה מהיטלי המים והביוב, הינו תעריף ארצי אחיד.

היטלי הפיתוח משקפים את החלק היחסי של בעל הנכס בכיסוי הוצאות הרשות המקומית בגין התשתיות המוניציפליות.

היטלי הפיתוח מתגבשים, לרוב, במועד בו מניחה הרשות המקומית ו/או התאגיד לראשונה תשתית עירונית המשרתת את הנכס ו/או בעת הגשת בקשה להיתר בניה, ומחושבים באמצעות מכפלה של שטח הנכס (תוך אבחנה בין שטח בנוי לשטחי המגרש) בתעריפי חוקי העזר העירוניים אשר נקבעים באמצעות תחשיב כלכלי הניתן לבחינה משפטית.

מומלץ לבדוק את היטלי הפיתוח בעת הקמת פרויקט חדש בשני שלבים:

בשלב הראשון בטרם הוצאת היתר הבניה – לצורך בדיקה מהירה לבחינת טעויות, חיובי כפל, תשלומי עבר וכו'.

בשלב השני לאחר הוצאת היתר בניה – לצורך בדיקה מקיפה לבחינת חוקיות החיוב, חוקיות חוקי העזר והתחשיב שבבסיסו.

מזה מספר שנים החלו הרשויות המקומיות להטיל היטלי פיתוח רטרואקטיביים לנכסים קיימים, מבלי שהתקיים, לכאורה, אירוע מפעיל בסמוך למועד הוצאת דרישת התשלום. לא אחת נמצא כי דרישות אלה הינן "בשיטת מצליח" ומופנות לרוב לגופים גדולים בשטחם הנחזים בעיני הרשות המקומית, שבשטחה הם פועלים, כ"כיס עמוק". לעו"ד בלטר ניסיון עשיר בהתמודדות עם חיובים מוגדלים אלו.

כמו בארנונה גם במקרה של היטלי הפיתוח לא מדובר בגזירה משמיים ובהחלט ניתן להתמודד עם החיובים. עם זאת, לאור מורכבותם של ההיטלים אשר דורשים בדיקה משפטית / הנדסית / שמאית מעמיקה ומקצועית, מומלץ לפנות לעו"ד מיומן ובעל ניסיון שכן לעיתים קרובות ניתן למצוא פערים גדולים בין החיוב בפועל ובין הוראות החוק ובכלל זה תעריפים שגויים, חישוב שגוי של שטחי החיוב, אי-קיום "אירוע מס" המביא לבטלות החיוב, טעות בזהות החייב הנכון, טעויות בתחשיב חוק העזר ועוד.

במידה ואתם מקבלים חיוב היטל סלילה, מומלץ יהיה לפנות אל משרד עורכי הדין סמי בלטר. משרדנו מתמחה בתחום המיסוי המוניציפלי אל מול הרשויות המקומיות ויבוא לעזרתכם בכל עת. לרשותכם יעמוד צוות עורכי הדין המקצועיים אשר יעשו את כל האפשרי על מנת לאפשר לכם ליהנות ממיסוי מופחת ובהנחה, זאת הודות להיכרות עם החוקים, חוקי העזר והדרך היעילה ביותר להשגת הנחות בגובה המיסים המוניציפליים.

הדרך הנכונה להתנהלות עם קבלתו של היטל סלילה

מטרתו של היטל סלילה נועד לממן את תשתית הסלילה הצמודה, זאת לרבות רחובות פנימיים, תשתיות דוגמת גשרים, כבישים ומעגלי תנועה. היטל הסלילה יהיה מוטל על בעל הזכויות העיקריות בנכס, כלומר, מי שנחשב בתור בעל הנכס לפי מרשם המקרקעין. במידה וגם אתם קיבלתם חיוב בגין היטל סלילה, הרי שיהיה מוטב לפנות אל עורך דין מקצועי ומיומן אשר מתמחה במתן השירותים המשפטיים בכל הנוגע לתחום המיסוי המוניציפלי.

עורך הדין יבדוק את החוקיות של היטל הסלילה באופן ייסודי ומעמיק. בשלב הזה חשוב יהיה לוודא כי אתם אכן פונים אל עורך הדין המנוסה בתחום ספציפי זה, הדבר יבטיח כי הוא יהיה בעל הידע הדרוש לשם בחינה מעמיקה של נתונים עובדתיים ומשפטיים רבים. כך ניתן יהיה לוודא כי התשלום אשר עומד בפניכם יהיה אכן תקין בהתאם להוראות חוק העזר ולא יחייב אתכם בהוצאות שאין אתם אחראיים עליהן כלל.

לא גזרה משמיים

חשוב לזכור כי גם במידה והוטל עליכם היטל הסלילה, הרי שאין הדבר נחשב כגזרת גורל שאי אפשר להתנגד לה. מרגע קבלת ההיטל, תועלו לפנות את משרד עורכי הדין סמי בלטר ובעזרתם להגיש עתירה מנהלית בעניין בתוך 45 ימים מהיום בו הודעת השומה ודרישת התשלום הגיעו אליכם. ככל ודרישת ההיטל שולמה יש אפשרות להגיש תביעת השבה בסד זמנים גמיש יותר. משרדנו מקפיד על הענקת השירותים המשפטיים המתקדמים בתחום, זאת בכל לאפשר לכל לקוח, בין אם אדם פרטי או גוף עסקי כלשהו, ליהנות מהנחות משמעותיות והפחתה בגובה המיסוי המוניציפלי ומיסי המקרקעין.