עדכוני פסיקה

עדכוני פסיקה

עמ"נ 46226-06-16 מכבי נעמני אחזקות בע"מ נ' מנהל הארנונה במועצה האזורית דרום השרון –  במקרה דנא עסקינן בתיקון שומה לשנת 2015 שהומצא לנישום ב- 20 למאי. בית המשפט קובע כי חיובים רטרואקטיביים כפופים לחזקת הפרשנות נגד תחולה למפרע וכי בנסיבות המקרה שבנדון לא מדובר במקרה שמצדיק חיוב רטרואקטיבי ולכן החיוב בוטל.

עע"מ 6525/17 זנלכל בע"מ נ' המועצה האזורית עמק יזרעאל – בית המשפט העליון מקבל את טענת המועצה ומתיר להימנע מפינוי כל פסולת המפעל ומאפשר לפנות רק כמות בסיסית של אשפה ביתית ולהימנע מפינוי כמות חריגה.

ת.א (ב"ש) 21361-05-16 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ נ' עיריית אשקלון – בית המשפט הורה להשיב לתובעת את הסכומים ששולמו בגין היטלי סלילה ואגרת חיבור המים. קביעות ביהמ"ש: היטל לא יכול להיות מנותק מעבודת התשתית כפי שהוגדרה בחוק העזר; עבודת התשתית שהושלמה לפני כניסת החוק לתוקף אינה עילה לחיוב; סמכות העירייה לגבות אגרת חיבור רק כאשר ביצעה בעצמה את החיבור לרשת העירונית.

עמ"נ (ת"א) 29791-10-17 נ.ת.מ. ניהול סי. ויו בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית הרצליה – בית המשפט המחוזי קבע כי בעלת הנכס היא הנהנית העיקרית בשטח הפתוח ולכן אין מדובר ב"רחוב" אלא ב"קרקע תפוסה", תוך אבחנה כי מדובר בשטח קרקע מרוצף באופן שונה מהרחוב הציבורי, מוגבה ממנו ונראה כי הינו חלק בלתי נפרד מהבניין; זיקת ההנאה פרמטר אחד בקביעת סוגיית ה"רחוב" ואין בה בכדי לשלול כי בעלת הנכס היא הנהנית העיקרית בשטח הפתוח.

עמ"נ (ת"א) 45786-05-17 א. דורי בניה בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב יפו – מכולה מהווה "בניין" וניתן לחייבה. מכולות באתרי בנייה צריכה לבוא תחת סיווג "תעשייה ומלאכה" מאחר והשימוש שנעשה בהן הינו חלק אינטגרלי ממפעל הבנייה המתקיים באתר. הפרדה בין השימושים באתר לצורך סיווגם בארנונה מלאכותית.

בר"ם 991/16 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו – בית המשפט העליון מקבל את עמדת עיריית ת"א והיועץ המשפטי לממשלה, לפיה הסיווג לנכס ריק יקבע בהתאם לשימושים האפשריים לפי היתר הבניה. אין די בשימושים הקבועים בתכנית החלה על הנכס, כל עוד נקבעו במפורש בהיתר הבניה.

עע"מ 718/16 לופטמן תכנון ובינוי בע"מ נ' עיריית ירושלים – בית המשפט העליון ביטל היטלי סלילה ותיעול של עיריית ירושלים בשל "כפל היטל" כתוצאה מתשלום דמי פיתוח עבור מלוא פוטנציאל זכויות הבניה. בית המשפט דוחה את טענת העירייה לגביית חיוב משלים עבור בניה שלא ניתן לה היתר בניה.

ע"א 580/17 משטרת ישראל נ. המועצה המקומית בית דגן – במקרה דנא שילמה המשטרה למועצה תשלומי היטל ביוב עבור פרויקט שבסופו של דבר בוטל בשל היעדר תקציב. בית המשפט העליון קבע כי אי מימוש ההיתר מהווה עילה להחזר וכי על המועצה חובה עקרונית להשבת התשלומים.

עת"מ (ת"א) 38986-11-16 מימד תיאטרון בע"מ נ' עירית תל-אביב-יפו – עיריית תל-אביב חייבה ב- 2016 נכס שלא חויב עד למועד זה וזאת רטרואקטיבית החל מ- 2006. בית המשפט אישר חיוב ארנונה רטרואקטיבי ל- 5 שנים מתוך ה- 10 שחויבו לאחר שקבע כי העותרת פעלה בחוסר תום לב כאשר בחרה לעצום עיניים, לשתוק ולא להעמיד את העירייה על טעותה.

ת"א (אשד') 33013-03-15 מלון אורלי באשדוד בע"מ נ' עיריית אשדוד – בית המשפט דחה תביעה להחזר תשלומי שצ"פ וקבע כי הוכחו עבודות שביצעה הרשות המקומית המהוות עילת חיוב בהיטל וכי עלויות פיתוח עתידיות של שטחים ציבוריים פתוחים באזור הנכס נכללות בגדר הוצאות המימון אשר על יסודם רשאית העירייה לחייב בהיטל שצ"פ.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן