עדכוני פסיקה

עדכוני פסיקה

עדכוני פסיקה לשנת 2020

עעמ 10182/17 מנהל הארנונה של עיריית רחובות נ' דרבן השקעות בע"מ – בית המשפט העליון מבטל את קביעת בעת המשפט המחוזי בדבר אי סבירות התעריף של "קרקע תפוסה" באזור ב' לפי צו הארנונה של עיריית רחובות.

עמנ (מרכז) 18378-04-18 עמיר וינרב נ' עיריית רחובות – בית המשפט המחוזי קובע כי המערערים לא עמדו בחובת הדיווח אודות שינויי המחזיקים בנכסים על פי סעיף 326 לפקודת העיריות ומשכך יש לקבוע כי החיוב בענייננו הוא חיוב רטרואקטיבי מותר.

עתמ (ת"א) 36058-10-14 איחוד ארגזי ישראל בע"מ נ' עירית תל-אביב-יפו – עקרונית ניתן לאשר גבייה רטרואקטיבית של ארנונה בנסיבות מסוימות, אך ידו של ביהמ"ש נדרשת להיות קפוצה בהתרת חיובי ארנונה רטרואקטיביים. המקרה דנן הוא אחד מאלה בהם נדרש ביהמ"ש לשחרר את ידו הקפוצה ולאפשר לעירייה לגבות את השומה הרטרואקטיבית.

תצ (חי') 16894-11-19 בר אסף נ' עיריית טירת הכרמל – נדחו על הסף שתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות במסגרתם ביקש המשיב לתקוף תעריפים שנקבעו בגדרי חוקי העזר. בית המשפט פוסק כי אין לאשר במסגרת הליך של תובענה ייצוגית תקיפה עקיפה אשר כל תכליתה תקיפת החוקיות של חוקי עזר וסבירותם אלא במסגרת ההליך המנהלי.

תצ (י-ם) 5862-04-19 פואד נסטאס נ' עירית ירושלים – בית המשפט קובע כי חוקיות גביית הארנונה אינה מותנית במתן שירותים מוניציפאליים. לכן, גם אם העירייה אינה מספקת שירותים מוניציפאליים בתחומי שכונת מגוריו של המבקש, אין בכך כדי להפוך את גביית הארנונה ממחזיקי נכסים בשכונה הנדונה לגביית שלא כדין.

בר"מ 6878-17 עיריית ראשון לציון נ' ציונה נחום – בית המשפט העליון דוחה את טענת העירייה כי אין להתחשב במדד שלילי כאשר סכום הארנונה לתשלום פוחת מקרן חוב הארנונה.

עת"מ (חיפה) 3575-10-19 קיבוץ עין שמר נ' מועצה אזורית מנשה – בית המשפט דוחה את עתירת הקיבוץ וקובע כי די בכך שבעבר התקיימו תשתיות בסמוך לנכסים, כדי לגבש את החבות בהיטלי פיתוח עם מתן היתרי הבנייה.

עדכוני פסיקה ישנים יותר

עמ"נ 46226-06-16 מכבי נעמני אחזקות בע"מ נ' מנהל הארנונה במועצה האזורית דרום השרון –  במקרה דנא עסקינן בתיקון שומה לשנת 2015 שהומצא לנישום ב- 20 למאי. בית המשפט קובע כי חיובים רטרואקטיביים כפופים לחזקת הפרשנות נגד תחולה למפרע וכי בנסיבות המקרה שבנדון לא מדובר במקרה שמצדיק חיוב רטרואקטיבי ולכן החיוב בוטל.

עע"מ 6525/17 זנלכל בע"מ נ' המועצה האזורית עמק יזרעאל – בית המשפט העליון מקבל את טענת המועצה ומתיר להימנע מפינוי כל פסולת המפעל ומאפשר לפנות רק כמות בסיסית של אשפה ביתית ולהימנע מפינוי כמות חריגה.

ת.א (ב"ש) 21361-05-16 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ נ' עיריית אשקלון – בית המשפט הורה להשיב לתובעת את הסכומים ששולמו בגין היטלי סלילה ואגרת חיבור המים. קביעות ביהמ"ש: היטל לא יכול להיות מנותק מעבודת התשתית כפי שהוגדרה בחוק העזר; עבודת התשתית שהושלמה לפני כניסת החוק לתוקף אינה עילה לחיוב; סמכות העירייה לגבות אגרת חיבור רק כאשר ביצעה בעצמה את החיבור לרשת העירונית.

עמ"נ (ת"א) 29791-10-17 נ.ת.מ. ניהול סי. ויו בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית הרצליה – בית המשפט המחוזי קבע כי בעלת הנכס היא הנהנית העיקרית בשטח הפתוח ולכן אין מדובר ב"רחוב" אלא ב"קרקע תפוסה", תוך אבחנה כי מדובר בשטח קרקע מרוצף באופן שונה מהרחוב הציבורי, מוגבה ממנו ונראה כי הינו חלק בלתי נפרד מהבניין; זיקת ההנאה פרמטר אחד בקביעת סוגיית ה"רחוב" ואין בה בכדי לשלול כי בעלת הנכס היא הנהנית העיקרית בשטח הפתוח.

עמ"נ (ת"א) 45786-05-17 א. דורי בניה בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב יפו – מכולה מהווה "בניין" וניתן לחייבה. מכולות באתרי בנייה צריכה לבוא תחת סיווג "תעשייה ומלאכה" מאחר והשימוש שנעשה בהן הינו חלק אינטגרלי ממפעל הבנייה המתקיים באתר. הפרדה בין השימושים באתר לצורך סיווגם בארנונה מלאכותית.

בר"ם 991/16 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו – בית המשפט העליון מקבל את עמדת עיריית ת"א והיועץ המשפטי לממשלה, לפיה הסיווג לנכס ריק יקבע בהתאם לשימושים האפשריים לפי היתר הבניה. אין די בשימושים הקבועים בתכנית החלה על הנכס, כל עוד נקבעו במפורש בהיתר הבניה.

עע"מ 718/16 לופטמן תכנון ובינוי בע"מ נ' עיריית ירושלים – בית המשפט העליון ביטל היטלי סלילה ותיעול של עיריית ירושלים בשל "כפל היטל" כתוצאה מתשלום דמי פיתוח עבור מלוא פוטנציאל זכויות הבניה. בית המשפט דוחה את טענת העירייה לגביית חיוב משלים עבור בניה שלא ניתן לה היתר בניה.

ע"א 580/17 משטרת ישראל נ. המועצה המקומית בית דגן – במקרה דנא שילמה המשטרה למועצה תשלומי היטל ביוב עבור פרויקט שבסופו של דבר בוטל בשל היעדר תקציב. בית המשפט העליון קבע כי אי מימוש ההיתר מהווה עילה להחזר וכי על המועצה חובה עקרונית להשבת התשלומים.

עת"מ (ת"א) 38986-11-16 מימד תיאטרון בע"מ נ' עירית תל-אביב-יפו – עיריית תל-אביב חייבה ב- 2016 נכס שלא חויב עד למועד זה וזאת רטרואקטיבית החל מ- 2006. בית המשפט אישר חיוב ארנונה רטרואקטיבי ל- 5 שנים מתוך ה- 10 שחויבו לאחר שקבע כי העותרת פעלה בחוסר תום לב כאשר בחרה לעצום עיניים, לשתוק ולא להעמיד את העירייה על טעותה.

ת"א (אשד') 33013-03-15 מלון אורלי באשדוד בע"מ נ' עיריית אשדוד – בית המשפט דחה תביעה להחזר תשלומי שצ"פ וקבע כי הוכחו עבודות שביצעה הרשות המקומית המהוות עילת חיוב בהיטל וכי עלויות פיתוח עתידיות של שטחים ציבוריים פתוחים באזור הנכס נכללות בגדר הוצאות המימון אשר על יסודם רשאית העירייה לחייב בהיטל שצ"פ.

ערר 14/18806 אגם לידרס טק נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב יפו (ועדת הערר ת"א) – שני תנאים מצטברים נדרשים לקבלת סיווג כ"בית תכנה" לצרכי ארנונה: בנכס מתבצע ייצור תכנה, אשר מהווה את העיסוק העיקרי בנכס. נקבע כי העוררת לא עמדה במבחן המהותי והכמותי  ולא הוכיחה כי עיקר פעילותה הוא ייצור. לכן, הערר נדחה.

עמנ (חי') 77742-01-19 מנהל הארנונה בעירית חיפה נ' ליגת תעשיות בע"מ – בית המשפט המחוזי קובע כי כאשר עוסקים בנכס ריק אין אפשרות לסווגו על פי השימוש שנעשה בו בפועל, ועל כן יש לאתר מבחן סיווג אחר ולשוב לעיקרון הבסיסי ולפיו הנכס יסווג על פי השימוש הזול ביותר מבין השימושים המותרים.

עמ"נ 69375-11-18 אר.אס.אס.שיווק יינות ומזון בע"מ נ' עיריית תל-אביב יפו ואח' – נקבע כי יש לסווג בית עסק בו מתבצעת מלאכת חיתוך ואריזה של פירות לשם משלוחים באריזות שי לפי סיווג של "בתי מלאכה".

עת"מ (נצ') 40478-05-19 התאחדות המלונות – טבריה נ' עירית טבריה – נקבע כי החלטת העירייה לדרוש תשלום עבור פינוי פסולת מהמלונות בטלה מחמת שניתנה בחוסר סמכות ללא המכה מפורשת בדין.

ת"צ (חי') 28420-12-17‏ מרק פייסחוב נ' עיריית חדרה – נדחתה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בטענה לאי חוקיות בהטלת הארנונה ע"י עיריית חדרה (לאור פגם לכאורה בצו הארנונה לשנת 1999 ואילך). נפסק כי הטלת הארנונה על החלק היחסי בשטחים המשותפים בבניין אינה מנוגדת לדיני ההקפאה, ועל כן הוטלה כדין.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן