היזהרו, צונאמי אישורים חריגים להעלאת ארנונה מתקרב

דווקא בימים אלו של מחאה מתחדשת על יוקר המחיה ובמקביל סערת הבחירות המקומיות שעברה אותנו ורוח הבחירות לכנסת הנושבת בעורפנו, חשוב לשים לב לתחזית צונאמי של אישורי העלאה חריגה בתעריפי הארנונה ברשויות המקומיות.

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה שחוזרת על עצמה מדי שנה לפיה תעריפי הארנונה עולים הרבה מעבר למדדי המחירים ולייקור האוטומטי (בשיעור של 0.32% לשנת 2019) שנקבע בהתאם לממוצע אחוזי השינוי במדד המחירים צרכן ובמדד השכר הציבורי. השנה כאמור צפוי נחשול בקשות גדול במיוחד וחשוב להיערך לסערה מבעוד מועד.

איך זה בכלל קורה?

הארנונה מהווה מקור הכנסה עיקרי לרשות המקומית, שמנסה כמו כל גוף עסקי אחר להגדיל את הכנסותיה בכל דרך אפשרית.

שיעור העדכון של תעריפי הארנונה נקבע עפ"י סעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992. יחד עם זאת, נקבע עוד בחוק ההסדרים שכל רשות רשאית להגיש משרי הפנים והאוצר בקשה להעלאה חריגה של הארנונה. וכך, מצאו הרשויות המקומיות "פטנט" בדמות בקשות שנתיות שונות ומשונות, רבות מהן לפי "שיטת מצליח" וללא כל הצדקה אמיתית, משרי הפנים והאוצר להעלאות חריגות מעבר לאותו שיעור ייקור אוטומטי שהותר להן. לרוב, הבקשות כלל לא נבדקו ונבחנו לעומק כמתחייב בחוק.

בשנת 2018, שכזכור היתה שנת בחירות ברשויות המקומיות, נרשמה ירידה במספר הבקשות להעלאה חריגה (מעבר לייקור האוטומטי שעמד כל 2.18%) ובהיקפן, בסה"כ 51 רשויות מקומיות הגישו בקשות אלו ומתוכן רק 11 רשויות ביקשו להעלות את הארנונה למגורים. לצורך ההשוואה, בשנת 2016 עמד מספר הרשויות שביקשו העלאה חריגה על 115 (!!!).

לקראת פרסום צווי הארנונה לשנת 2019 התמונה צפויה להיות שונה בתכלית מהשנה הקודמת. הרשויות המקומיות שינסו להתאושש מהגירעונות שנפערו בתקציבן כתוצאה מעלויות מערכת הבחירות בתחומן יחפשו להעלות את תעריפי הארנונה מעבר לשיעור ההעלאה האוטומטי שכאמור יעמוד השנה על שיעור יחסית צנוע של 0.32%.

המטרות יכוונו בעיקר לגופים העסקיים המהווים "כיסים עמוקים" והעלאות חריגות עלולות להכביד על עלויות התפעול של העסק. אשר על כן, יש חשיבות רבה לנסות ולמנוע את אישור הבקשות.

מניסיון העבר נמצאו ליקויים רבים באופן הגשת הבקשות, העילות הנטענות להצדקתן וכן חוקיותן.

על כן מומלץ להעביר לבדיקה משפטית של כל הודעה על בקשה חריגה ובהחלט ניתן להתמודד איתן ולהפחיתן משמעותית עד כדי ביטולן המוחלט במקרים מסוימים.